Deutsche Kyusho Akademie  -  Kyusho-Jitsu im DKV

Wir bieten eine Seminar-Reihe zu folgenden Themen an:

 

- Kyusho-Jitsu

- Tuite-Jitsu

- Kiai-Jitsu

- Small-Circle-Ju-Jitsu

- Prüfungsprogramm DKV / Prüfungsvorbereitung

- Prüfungsprogramm KJOG / Prüfungsvorbereitung

 

- Kata-Bunkai 

- Take-Downs / Würfe

- Ground-Fighting / Bodenkampf

- Ryukyu Kempo Tode Jitsu

- realistische Selbstverteidigung

Achim Keller  |  info@kyusho-info.de